The Eye of Nefertiti by Sam Chirnside

The Eye of Nefertiti by Sam Chirnside